ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ

ด้านนักศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: กรุณาระบบข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้อง

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)


คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ
5 มากที่สุด/บ่อยที่สุด 4 มาก/บ่อยมาก 3 ปานกลาง/บ่อย 2 น้อย/ไม่บ่อย 1 น้อยมาก/ไม่บ่อยเลย
1.ความพึงพอใจต่อระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต          
ระบบสายสัญญาณ (LAN)          
  1.ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  2.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดี
  3.ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)          
  1.ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  2.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดี
  3.ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2.ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และบริการ (กรอกเฉพาะระบบที่ท่านใช้งาน)          
  1.ระบบจัดการเรียนการสอน(LMS) http://lms.rmutsv.ac.th/
  2.ระบบ RMUTSV mail (e-mail)
  3.ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา http://e-service.rmutsv.ac.th/uocstd/index.php
  4.ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร http://act.rmutsv.ac.th/login.php
3.ความพึงพอใจในการรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ          
  1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
  2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  3.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

****ตอนที่3****


ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบุ (-)


ความต้องการการบริการสารสนเทศเพิ่มเติม (-)