วันที่ 25 พฤษภาคม 2561   เวลา 06:32:33
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 คำถามที่พบบ่อย
นักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาได้
  คำตอบ ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้ http://e-service.rmutsv.ac.th/Help1.php
บุคลากรและอาจารย์ไม่สามารถเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรได้
  คำตอบ สามารถแจ้งปัญหาการเข้าสู่ระบบได้ที่ http://e-service.rmutsv.ac.th/hr/login_fail
ต้องการลงทะเบียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
  คำตอบ สามารถลงทะเบียนได้ที่ระบบลงทะเบียนได้ที่ http://epassport.rmutsv.ac.th/
ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
  คำตอบ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ http://e-service.rmutsv.ac.th/epassport/login_epassport_fail.php
ขั้นตอนและวิธิการติดตั้งระบบบัญชี 3 มิติต้องปฏิบัติอย่างไร
  คำตอบ สามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมได้ที่นี่
Srivijaya WiFi คืออะไร
  คำตอบ ระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเท่านั้น
Records 1 to 6   of 8
 ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหา
นายจักรี ถาวรบรรจบ IP phone 3925
  ระบบบุคลากร-เงินเดือน
นายสยาม จันทาพูน IP phone 3925
  ระบบยืมคืนเงินทดรอง
นายสุธี ทองเพ็ชร IP phone 3926
  ระบบรับเงินรายได้
นางสาวศรีสุดา เศษสุข IP phone 3926
  ระบบติดตามเงินรายได้และรายจ่ายงบประมาณ
นายอานนท์ หลงหัน IP phone 3920
  ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร-LMS
นายไฟซอล หมานอีน IP phone 3920
  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
    ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร - ระบบ SMS
©2011 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: arit@rmutsv.ac.th