ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: กรุณาระบบข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้อง

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)


ประเด็นความพึงพอใจ ระดับ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ          
  1.ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
  2.ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  3.ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  4.ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
  5.ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่          
  1.ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  2.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  3.รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  4.ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  5.มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก          
  1.ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
  2.จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้ สะดวก
  3.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
  4.จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงาน มีเพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ
  5.เอกสารแบบฟอร์มในการใช้ประกอบการขอใช้บริการมีความชัดเจน เหมาะสม และเข้าใจง่าย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบุ (-)