ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Srivijaya WiFi)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: กรุณาระบบข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้อง

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)


คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก
ด้านระบบเครื่อข่ายไร้สาย          
  1.จุดที่ใช้งานสามารถใช้งานได้ตลอด
  2.การเชื่อมต่อสัญญาณง่ายไม่ยุ้งยาก
  3.สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว
  4.สามารถขอใช้บริการได้รวดเร็วและทันสมัย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบุ (-)