ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: กรุณาระบบข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้อง

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)


คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก
ด้านระบบเครื่อข่าย          
  1.ความง่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2.ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  3.ประสิทธิภาพของการใช้งานระบบเครือข่าย(Network)
  4.เสถียรภาพของระบบเครือข่ายในการรับ ส่งและสื่อสารข้อมูล
  5.ความพึงพอใจในภาพรวมในการใช้บริการเครือข่าย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบุ (-)