ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม: กรุณาระบบข้อมูลลงช่องว่างให้ถูกต้อง

ผู้ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย • ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)


คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก ระดับ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก
ด้านกระบวนการและความถูกต้อง          
  1.โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
  2.การออกแบบโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
  3.คู่มือประกอบการใช้งาน
  4.มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้
  5.ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการทำงาน
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)          
  1.ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
  2.ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  3.ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
  4.ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)          
  1.ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
  2.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  3.ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
  4.ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้

ข้อเสนอแนะอื่นๆ: ถ้าไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็นให้ระบุ (-)