วันที่ 20 มกราคม 2562   เวลา 08:24:52
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบบริการสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาได้เนื่องจาก
1.กรณีที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครั้งแรก ให้ใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อผู้ใช้และใช้รหัสบัตรประจำตัวเป็นรหัสผ่าน คลิ๊กที่นี่
รหัสนักศึกษา:
12 หลัก
รหัสประจำตัวประชาชน:
2.แจ้งเข้าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาไม่ได้
3.ลงทะเบียนการใช้ระบบ e-Passport
4.แจ้งลืมรหัสผ่านระบบ e-Passport
 
©2011 ARIT - โทรศัพท์ 074-317146 โทรสาร 074-317147  Contact Us :: webinfo@rmutsv.ac.th